โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
หมู่ที่ 1 ถนนพุทธดำเนิน  ตำบลบ้านโต้น  อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 40320
เบอร์โทรศัพท์ 043309539
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกัญจนพร ทศไกร
ตำแหน่ง : ประธานสภานักเรียน
ระดับชั้น : ม.5