โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
หมู่ที่ 1 ถนนพุทธดำเนิน  ตำบลบ้านโต้น  อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 40320
เบอร์โทรศัพท์ 043309539
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกัลญาภรณ์ อรุณรัตน์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพิมล ทวีผ่อง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอัจฉรียา วิเชียรดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นายเจนรบ โกรธา
ครูชำนาญการ
เบอร์โทร : 0979585999
อีเมล์ : jenropkrota_99@hotmail.com