โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
หมู่ที่ 1 ถนนพุทธดำเนิน  ตำบลบ้านโต้น  อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 40320
เบอร์โทรศัพท์ 043309539
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพล บุญอยู่
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2519-2527
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิทรา สมสวัสดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2527-2531
ชื่อ-นามสกุล : นายปัญญา ปะเสระกัง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2531-2538
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเรือง พรมสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2538-2541
ชื่อ-นามสกุล : นายทองพูล สังแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2541-2545
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญฑูรย์ ชุมแวงวาปี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2545-2549
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีพิจิตร ราชบุตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายสมยศ มีลุน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรกฤษฎิ์ คำปิคา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556-ปัจจุบัน