โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
หมู่ที่ 1 ถนนพุทธดำเนิน  ตำบลบ้านโต้น  อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 40320
เบอร์โทรศัพท์ 043309539
คณะผู้บริหาร

นายสุรกฤษฏิ์ คำปิคา
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0885632856

นายภาณุทัตต์ ศรีหลัก
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0801863008
อีเมล์ : nunimaru@gmail.com