โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
หมู่ที่ 1 ถนนพุทธดำเนิน  ตำบลบ้านโต้น  อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 40320
เบอร์โทรศัพท์ 043309539
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
      โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุงพุทธศักราช 2560) หลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2561 แบ่งเป็นหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นและหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย และจัดการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่ต้องการเพิ่มศักยภาพของตนเอง มีการจัดกลุ่มการเรียนในสาระเพิ่มเติม และจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียน จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเน้นทักษะการคิดโดยจัดการเรียนในกลุ่มการเรียนคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดเรียนในสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์