โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
หมู่ที่ 1 ถนนพุทธดำเนิน  ตำบลบ้านโต้น  อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 40320
เบอร์โทรศัพท์ 043309539
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
          1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
          2. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาสื่อ เทคโนโลยี นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างองค์ความรู้และผลผลิต
          3. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน และสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่
          4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับผู้เรียน
          5. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
          6. พัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และระบบบริหารจัดการเทียบเคียงเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA