โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
หมู่ที่ 1 ถนนพุทธดำเนิน  ตำบลบ้านโต้น  อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 40320
เบอร์โทรศัพท์ 043309539
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ (Vision)
                    โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม  จัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล เน้นคุณธรรม น้อมนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายในปี 2568

ปรัชญา
รอบรู้ สู้ปัญหา นำพาชุมชน พึ่งตนได้ ใฝ่คุณธรรม