โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม
หมู่ที่ 1 ถนนพุทธดำเนิน  ตำบลบ้านโต้น  อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น 40320
เบอร์โทรศัพท์ 043309539
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่บ้านโต้น ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น อยู่ห่างจากอำเภอเมืองขอนแก่น 20 กิโลเมตร มีพื้นที่เป็นที่ราชพัสดุ จำนวน 42 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา โดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) องค์อุปถัมภ์โรงเรียน ด้วยความเสียสละพร้อมใจของพี่น้องชาวบ้านโต้นได้สร้างอาคารเรียนแล้วเสร็จ 1 หลัง ภายใน 1 วัน เปิดรับนักเรียน ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2519 และได้รับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา วันที่ 6 สิงหาคม 2519
ปี พ.ศ. 2522 ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (มพช. รุ่นที่ 1)
ปี พ.ศ. 2525 ได้รับรางวัลชมเชยเป็นโรงเรียนมัธยมเพื่อพัฒนาชนบท (มพช.) ดีเด่น รุ่นที่ 1
ปี พ.ศ. 2526 ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลพระราชทานดีเด่น
ปี พ.ศ. 2527 ได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ปี พ.ศ. 2529 เปิดโรงเรียนสาขาที่บ้านแดง ตำบลบ้านเหล่า อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
ปี พ.ศ. 2545 ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สมศ. รอบแรก
ปี พ.ศ. 2546 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งโรงเรียนในฝัน
ปี พ.ศ. 2549 ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สมศ. รอบสอง และได้รับการรับรองให้เป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน
ปี พ.ศ. 2554 ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สมศ. รอบสาม
ปี พ.ศ. 2556 ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ระดับดีเด่น โครงการสถานศึกษาป้องกันยาเสพติดดีเด่น
ปี พ.ศ. 2557 ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง
ปี พ.ศ. 2559 ผ่านการประเมินสถานศึกษาต้นแบบการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (Best Practice) ระดับ ดีมาก ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก
ปี พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ปี พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง ระดับชาติ โครงการ มาร์ชชิ่งความดี Goodness Marching Contest
ปี พ.ศ. 2561 ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภทผลงานดีเด่น ระดับทอง โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข
ปี พ.ศ. 2561 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง ระดับชาติ โครงการ มาร์ชชิ่งความดี Goodness Marching Contest
ปี พ.ศ. 2562 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง ระดับชาติ โครงการ มาร์ชชิ่งความดี Goodness Marching Contest
ปี พ.ศ. 2564 ได้รับการจัดตั้งศูนย์เพื่อการสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปี พ.ศ. 2564 ได้รับรางวัลละครส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอีสานยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษา “แก่นอีสานวัฒน์”
ปี พ.ศ. 2564 ผ่านการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
ปี พ.ศ. 2565 ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐานการศึกษา จาก สมศ. รอบสี่